Jdi na obsah Jdi na menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 

 

zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy. Členy Školního poradenského pracoviště jsou výchovná poradkyně Mgr. Renata Vaďurová, metodička prevence Ing. Mgr. Hana Mrvová, DiS. a ředitelka školy Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová.

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby především žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Školní poradenské pracoviště nabízí:

· Dlouhodobou a preventivní činnost s třídními kolektivy;

· Předcházení a řešení výukových a prospěchových problémů žáků;

· Pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže;

· Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů – šikana, záškoláctví, závislosti, rasizmus;

· Poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům;

· Kariérové poradenství;

· Krizovou intervence;

· Přednášky a besedy;

· Podporu studentských aktivit

 

Hlavní cíle ŠPP:

Hlavní cíle ŠPP vychází především ze snahy komplexního preventivního působení ve škole, ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy. Podstatou je systematická práce s žáky od 1. ročníku studia, proto bude také nejvíce aktivit v tomto školním roce zaměřeno právě na ně. Vzhledem k počtu žáků a velikosti školy bude hlavní náplní předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana, záškoláctví a závislosti.

Cílovou skupinou budou především jednotlivé třídní kolektivy, či žáci náchylní k patologickým jevům, práce bude tedy hlavně zaměřena na skupiny. Bude se snažit pozitivně ovlivňovat sociální klima jednotlivých tříd, potažmo následně celé školy.

 

Dílčí cíle ŠPP:

· Vznik a fungování poradenského zázemí přímo v areálu školy;

· Zpřístupnění poradenské činnosti pro žáky a rodiče;

· Systematická a dlouhodobá preventivní činnost s jednotlivými třídami;

· Zmapování sociálního klimatu tříd

· Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, výukových problémů;

· Poskytnutí metodologické a psychologické pomoci pedagogům školy;

· Zlepšení komunikace s různými články školy, rodiči a další veřejností;

· Koordinace žákovských školních i volnočasových aktivit.

 

Metody práce:

· Individuální poradenství;

· Dotazníková šetření, ankety;

· Intervenční programy;

· Adaptační programy;

· Krizová intervence;

· Přednášky a besedy;

· Práce s třídním kolektivem;

· Práce s vybranými skupinami.

 

Souhlas

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě generálního souhlasu a v případě řešení konkrétního problému i individuálního souhlasu zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Jedná se například o:

· První kontakt s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence;

· Podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou;

· Případy ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

                                                                                             

Konzultace

Kdykoliv po předchozí domluvě

 

Kontakty

Ing. Dana Vyhlídalová Müllerová      tel.: 724 549 018   reditel@ssshorstav.cz

Mgr. Renata Vaďurová                                                    vadurova@ssshorstav.cz

Ing. Mgr. Hana Mrvová, DiS.                                           mrvova@ssshorstav.cz

 

Minimální preventivní program - ZDE