Jdi na obsah Jdi na menu

Stipendia a školné

ŠKOLNÉ od 1. 9. 2021


Základní školné je ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Platí se za 10 měsíců v roce vždy nejpozději k 15. dni v daném měsíci. Výše školného může být upravena formou sníženého prospěchového školného či přiznáním sociálního stipendia. Školné lze hradit bezhotovostní úhradou na účet školy nebo v hotovosti na sekretariátě školy.


SNÍŽENÉ PROSPĚCHOVÉ ŠKOLNÉ
Snížené prospěchové školné je přiznáno studentům denního studia s vynikajícím prospěchem.

Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u studentů školy

- prospěch studenta za předchozí školní rok (vychází se ze školní evidence)

Kritéria k udělení sníženého prospěchového školného u studentů nastupujících do 1. ročníku
- prospěch žáka ve 2. pololetí 9. třídy základní školy (dokládá se kopií vysvědčení),
- žák nesmí být v 9. třídě základní školy kázeňsky řešen sníženou známkou z chování a nesmí mít neomluvené hodiny (dokládá se kopií vysvědčení).

Snížené prospěchové školné se přiznává vždy na celý školní rok. U studentů 1. ročníku se snížené prospěchové školné přiznává na 1. pololetí školního roku. Od 2. pololetí se postupuje podle prospěchu a absence za předcházející pololetí (vychází se přitom již z evidence školy).


Pravidla pro stanovení výše sníženého prospěchového školného:

ŠKOLNÉ od 2016/2017

 

základní

snížené

průměr

≥ 1,60

1,00 - 1,20

1,21 - 1,40

1,41 - 1,60

měsíční

1.500,-

0,-

800,-

1200,-


 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
O sociální stipendium mohou požádat zákonní zástupci studenta, kteří mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a splní další kritéria stanovená školou.

Přídavek na dítě je sociální dávka určená na zajištění potřeb dítěte v sociálně slabších rodinách. Nárok na přídavek vzniká tehdy, pokud příjmy rodiny v rozhodném období (předchozí kalendářní rok) nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima.

Písemnou žádost o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením o přiznání přídavku na dítě. Toto rozhodnutí vydá zákonnému zástupci studenta příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Zákonný zástupce studenta, který žádá o sociální stipendium, si podá písemnou žádost ředitelce školy, jejíž součástí je kopie rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě. O přiznání sociálního stipendia rozhoduje ředitelka školy, žadateli na něj nevzniká právní nárok. Sociální stipendium na žáka je stanoveno na 700,- Kč měsíčně, výše školného po přiznání tohoto stipendia tedy činí 800,- Kč. Stipendijní fond školy je tvořen z příspěvků jejího zřizovatele.

Kritéria k udělení sociálního stipendia
- přiznání sociální dávky přídavku na dítě (dokládá se kopií rozhodnutí o přiznání dávky),
- průměrný prospěch žáka v 9. třídě základní školy není vyšší než 1,8 (dokládá se kopií vysvědčení),
- žák nesmí být v 9. třídě základní školy kázeňsky řešen sníženou známkou z chování a nesmí mít neomluvené hodiny (dokládá se kopií vysvědčení).

Sociální stipendium se přiznává vždy na jedno pololetí školního roku. Žádost se podává v termínu do 5. září na dobu 1. pololetí a do 10. února na dobu 2. pololetí školního roku. Stipendium se přiznává na období září - leden a únor – srpen.

Sociální stipendium se poskytuje od školního roku 2016/2017. O sociální stipendium mohou požádat zákonní zástupci žáka nastupujícího do 1. ročníku. V tomto případě se žádost odevzdává nejpozději v termínu podpisu společenské smlouvy.