Jdi na obsah Jdi na menu

Průvodce přijímacím řízením - aktualizováno 13.5.2020

13. 5. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) připravilo zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon  upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

MŠMT stanovilo vyhláškou č. 232/2020 Sb. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky na 8. 6. 2020 a náhradní termín konání JPZ na 23. 6. 2020.

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. Kritéria stanovená ředitelem školy a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání se rovněž nemění.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Dle § 7 vyhlášky č. 232/2020 Sb. je upravena délka trvání testu z českého jazyka a literatury na 70 minut, z matematiky na 85 minut.

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji účast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky využijí obě školy, na které uchazeč podal přihlášku.

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této osmidenní lhůty pak uchazečům běží pětidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

Nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Z důvodu urychlení procesu přijímání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Ředitel školy může (podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče) přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Škola učiní kroky, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Zápisový lístek musí být ve škole odevzdán do pěti pracovních dnů. Tato lhůta se počítá od konce osmidenní lhůty pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů. Platí pro řádný i pro náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ ZDE

Časová osa termínu konání přijímacích zkoušek ZDE

Vyhláška č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ZDE

Podrobný časový rozpis - ZDE