Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovení povinných a nepovinných předmětů

27. 9. 2019

MZ 2020

 

Zkoušky společné části

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

maturita zkouskyKomplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek

 • didaktického testu;
 • písemné práce;
 • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

 • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta;
 • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení
  následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk, matematika

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

 

 

Profilová část se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2019/2020 – 3 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy

Formy konání profilových zkoušek:

 • písemná zkouška;
 • praktická zkouška;
 • ústní zkouška;
 • maturitní práce s obhajobou.

Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se např. skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).

Výsledky profilových zkoušek

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu (resp. jeho části), z něhož neuspěl.