Jdi na obsah Jdi na menu

Formy, kritéria a úpravy MZ 2021

Hlavní úpravy maturit ve školním roce 2020/2021

(aktualizováno 26. 5.2021)

Metodika dodatku OOP MŠMT k navýšení počtu opravných termínů didaktických testů - ZDE ke stažení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm.a) ab)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT 3267/2021-1:

(plné znění OOP zde)

K maturitní zkoušce jarního období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021. Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku na základě jimi podané žádosti do konce března 2021. (žádost ke stažení ZDE - termín podání žádosti do 26. 2. 2021)

Žáci, kteří si žádost nepodají, budou konat komisionální zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce června 2021.

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos. 

22. 4. 2021   12:00   ANJ - PP

23. 4. 2021   12:00   ČJL - PP

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.

Žáci, kteří se řádného termínu nemohou účastnit z důvodu karantény či onemocnění COVID 19, budou konat didaktické testy v mimořádném termínu.

 

Řádný termín společné části

24. května 2021      Matematika                    8:00

                                   Anglický jazyk              13:30

25. května 2021       Český jazyk a literatura  8:00

26. května 2021       Matematika rozšiřující     8:00

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od 7. do 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění, a pro žáky stanovených oborů vzdělání, kteří v řádném termínu nevykonali didaktické testy úspěšně a kteří dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti vykonávali ve stanoveném rozsahu práce u orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotnických, zdravotních a sociálních služeb.

7. července 2021       Matematika                   9:00

                                     Anglický jazyk              14:30

8. července 2021       Český jazyk a literatury  9:00

9. července 2021       Matematika rozšiřující     9:00

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období:

26. 4. 2021   8:00   PP - POS (zaměření POS)

27. 4. 2021   8:00   PP - POS (zaměření GRAF)

27. 4. 2021   8:00   PP - STK (zaměření POS)

28. 4. 2021   8:00   PP - VIZ (zaměření GRAF)

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali řádný termín v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. zkoušky touto formou nekonají) a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 19. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy.

Formy konání MZ

Žákovský seznam literárních děl - kritéria sestavení

(termín odevzdání pro jarní termín MZ do 30. dubna 2021; pro podzimní termín do 27. srpna 2021)

Kritéria hodnocení MZ